Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

MARAŞDER GENEL BAŞKANLIĞIMARAŞDER GENEL BAŞKANLIĞI
Tel:0212 524 46 46Tel:0212 524 46 46
Faks:0212 621 99 44Faks:0212 621 99 44
infoinfo
@@
marasder.orgmarasder.org

Kahramanmaraş
Dernek Logosu Dernek Logosu


Sol Reklam Sol Reklam

İletişimİletişim Formu Formuinfo@marasder.org
Kaydol
E-Bülten E-Bülten

K.MaraşK.Maraş Canlı İzle Canlı İzle
UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın

BURS VE YARDIMLAR YÖNETMELİĞİKAHRAMANMARAŞ VE İLÇELERİ EĞİTİM KÜLTÜR YARD.VE DAYANIŞMA DERNEĞİ  

BURS VE YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

AMAÇ
Madde 1-
Bu yönetmeliğin amacı, MARAŞDER Derneği Tüzüğü´nün ilgili maddesince(madde 3-f) verilecek burs, barınma yardımı ve diğer yardımlarla ilgili ilke ve esasları belirlemektir.

TANIMLAR
Madde 2:

KAHRAMANMARAŞ VE İLÇELERİ EĞİTİM KÜLTÜR YARD.VE DAYANIŞMA DERNEĞİ : MARAŞDER olarak anılacaktır.

 Burs Komitesi   :   Burs Komitesi her dönem MARAŞDER Yönetim Kurulu (YK) tarafından seçilen 1 YK üyesi başkanlığında ve MARAŞDER profesyonellerinden , MARAŞDER Genç gönüllülerinden oluşan, başvuruları değerlendiren, takip eden, bursveren ve Yönetim Kurulu’na  rapor vermekle yükümlü olan komitedir.

 a) Burs sistemi ve politikası üzerine öneriler geliştirir ve MARAŞDER Yönetim Kurulu´na sunar.

b) Her akademik yılın başında Burs başvurularını değerlendirir ve bütçe olanaklarını gözönünde tutarak sonuçlandırır.

c) Burs Ofisi´ne gelen dilekçeleri ve Burs Ofisi´nin yaptığı değerlendirmeleri karara bağlar.

Bursiyer            :   MARAŞDER Burs Fonu’ndan faydalanan, toplumsal duyarlılık alanında kendini geliştirmeye ve MARAŞDER çalışmalarına katkıda bulunmaya istekli, maddi yönden ihtiyaç sahibi, üniversitede okuyan gençlerdir.

Bursveren           :    MARAŞDER Burs Fonuna katkıda bulunan, bağış sonrası kendisine MARAŞDER tarafından teşekkür ve bursiyere ait faaliyet raporu ile geri bildirimde bulunulan kişilerdir.

KAPSAM
Madde 3-
Bu yönetmelik MARAŞDER Bursları ile ilgili tanımları, koşulları, başvuruları, tarafların görev ve  sorumlulukları ile sürece ilişkin faaliyetleri kapsar.


a)İstanbul’da üniversitede eğitim gören ve maddi gereksinimi olan öğrencilere belirlenen ölçütler içinde burs vermek, karşılaştıkları tüm sorunları aşmalarına yardımcı olmak, MARAŞDER hedefleri doğrultusunda, çağdaş değerleri savunan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,
 
b)MARAŞDER üyeleri arasında dayanışmanın gereği olarak, bir üyenin vefatı ya da mağduriyeti gibi özel koşullarda, öğrenim çağındaki çocuklarına, gerekli hallerde destek olmak.

BURS, YURT VE YARDIMLAR FONU
Madde 4-
Fon gelirleri 3 başlıkta toplanır:
a) Kişi ve kurum bağışları,
b) Burs yararına yapılan MARAŞDER etkinliklerinden elde edilen gelirler,
c) MARAŞDER gelirlerinden, Yönetim Kurulu kararı ile ayrılan tutarlar.

Fon giderleri 2 başlıkta toplanır:

a) Yapılan yardımlar,

b) Verilen burslar,

 Burs Yurt ve Yardımlar Fonu, MARAŞDER muhasebe sisteminde “Burs ve Yardımlar Fonu alt hesabı” adı altında oluşturulacak, bu hesabın muhasebesi ayrıntılı olarak tutulacaktır. Ayrıca Burslar için bankadan ayrı bir hesap numarası düzenlenecektir.

BURS, YURT VE YARDIMLAR KOMİTESİ
Madde 5-
Komite, gönüllülük bazında MARAŞDER ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışmak isteyen MARAŞDER üyeleri ve en az bir Yönetim Kurulu üyesinin katılımı ile, 3 kişinin altında olmamak şartıyla oluşur. Komitenin yürütülmesi, katılım, devamlılık kuralları ve çalışma takvimi,komite tarafından belirlenecektir.

Madde 6- Komitenin görev tanımı şu başlıklar altında toplanır:

a) Bursiyerlerle ilişkiler: Komite toplumsal, akademik, kişisel, maddi, barınma, giyim,iş,staj,bilgi ve görgü artırma imkanları gibi başlıklarda toplanabilecek öğrenci gereksinimlerinin belirlenmesi, giderilmesini, birliktelik ortamları yaratılarak, üretim süreçleri oluşturmalarına her konuda destek olmayı, MARAŞDERle sağlıklı ve devamlı bir ilişki sürdürmelerini amaçlar.

b) Bursverenlerle ilişkiler: Bursveren ödemelerinin düzenliliği ve devamlılığı MARAŞDER sekreteryası aracılığı ile takip edilir. Gereken durumlarda bu çalışmalara, komite yardımcı olur. Komite, kurum bursiyerleri ile kurumlar arasında ilişkilere aracılık eder.

c) MARAŞDER ile işbirliği ve dayanışma: Bursiyer öğrencilerle ilgili konularda, her türlü bilgi alışverişi ile karşılıklı yardımlaşmanın kesintisiz ve sağlıklı bir biçimde sürdürülmesini MARAŞDER üstlenir. Komite, gereken durumlarda üniversitenin bursla ilgili birimleri ile bilgi paylaşımında bulunur.

d) Bütçe çalışmaları: Komite, her akademik yılbaşında tahmini bütçesini hazırlayarak ve öngördüğü bursiyer öğrenci sayısını belirleyerek Yönetim Kurulu´nun onayına sunar.

e) Kaynak artırım, duyuru ve tanıtım işlemleri: Burs verecek yeni kişi ve kurumların araştırılması, burs yararına etkinlikler düzenlenmesi, en yaygın duyurunun sağlanması ve bununla ilgili dökümlerin hazırlanması komitenin amaçları arasındadır. Komite, gerektiğinde bağış tutarının artırılması ve sürdürülmesi gibi durumlarda, bursverenlerle ilişkiye geçer.

f) Bursiyerlerle etkinlik takvimi hazırlanması ve gerçekleştirilmesi: Komite, MARAŞDER ve bursiyer istemleri doğrultusunda söyleşi,seminer,gezi gibi kültürel ve sportif etkinlikler düzenler. Bursiyerlerle proje grupları oluşturarak, okuma, araştırma, tartışma ortamları hazırlar.

BURS VE YARDIM ESASLARI:


MARAŞDER Bursları’nın oluşturulması, bursiyerlerin belirlenmesi, seçilmesi, üniversite ve toplumsal duyarlılık çalışmalarının izlenmesi, denetlenmesi, raporlanması ve benzeri idari çalışmaları sürdürmek yükümlülüğü MARAŞDER ve MARAŞDER Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Burs Komitesine aittir.

Bursverenin isteğine bağlı olarak, burs alacak gencin üniversitesi, fakültesi veya eğitim konusu/alanı belirlenebilir.

Üniversite eğitimi ve  MARAŞDER Burs komitesi çalışmaları hakkında bilgi yılda en az bir kere olmak üzere ayrı bir rapor halinde bursverene sunulur. İstisnai durumlarda bursverenin diğer istekleri de dikkate alınır.

Madde 7- Burslar

  Bursverenin yaptığı bağış miktarıyla ve isteğiyle bağlantılı olmak kaydıyla, MARAŞDER ilke ve gönüllülük koşulları çerçevesinde değerlendirme yapılarak MARAŞDER Burs Komitesinin önerisi ve MARAŞDER Yönetim Kurulu kararıyla, üniversitede okuyan, özel üniversitelerde okuyan, Lisans üstü programlarda okuyan gençlere de daha yüksek miktarlarda burs olanağı sağlanabilir.


a) MARAŞDER tarafından verilen burslar karşılıksızdır.

b) Burslar her öğrenim yılı içerisinde Ekim-Haziran dönemini kapsayacak şekilde dokuz ay boyunca ödenir.

c) Önceki yıllardan bursiyer olan öğrenciler, her öğrenim yılının başında "Burs Yenileme Formu" doldururlar, ve yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bursun devamı bu değerlendirme sonucuna bağlıdır. Bu öğrencilere, yenileme formu doldurma ve değerlendirme işlemi gerçekleşene kadar burs ödemesi yapılmaz.

d) Burs bütçesini oluşturan kalemlerde kalemlerin tutarlarında önemli bir değişiklik olduğu takdirde, akademik yıl içinde bursiyer sayısı ve burs tutarı yeniden düzenlenebilir.

f) Geç başvurularda geriye dönük ödeme yapılmaz.

g) MARAŞDER burs bütçesi gözönüne alınarak ve MARAŞDER ile uyumu gözetilerek belirlenen tutar dışında ödeme yapılmaz.

h) Bursların düzenli ödenmesinden MARAŞDER sorumludur.

ı) Öğrenimini tamamlayan her burslu hayata atıldıktan sonra bir başka öğrenciye MARSDER aracılığıyla burs sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

Madde 8- Bursun Kesilmesi
Aşağıda belirtilen koşullardan biri veya birkaçının oluştuğu durumlarda, öğrencinin bursunun kesilmesi talebini Komite, gerekçesi ile Yönetim Kurulu´na iletir. Yönetim Kurulu´nun onayıyla burs kesme işlemi gerçekleştirilir ve MARAŞDER tarafından öğrenciye bildirilir. Bu koşullar şunlardır:

a) Başvuru sırasında gerçekdışı beyanda bulunduğunun anlaşılması,
b) Üniversite  ile ilişiğinin kesilmesi,
c) Yeni öğrenim yılı için Burs Yenileme Formu doldurmamış olması,
d) Gelir düzeyinde bir artış olup burs ihtiyacının ortadan kalkması,
e) MARAŞDERle ilişkilerini kopartmış olması, kendisine ulaşılamaması,
f) T.C yasalarına  karşı bir hareket içinde bilinçli olarak yer alması.

Madde 9-Yardımlara ilişkin esaslar:
Burslar dışında, gerekli durumlarda Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulu´nun onayıyla, Burs dışında Yurt ve Eğitim için Yardımlar  Fonundan bir defaya mahsus yardımlar yapılabilir.

MARAŞDER üyelerinden birinin vefatı durumunda, çocuklarına burs bağlanması veya yardım yapılması Komite tarafından değerlendirilir ve uygun görüldüğü durumlarda Yönetim Kurulu onayına sunulur.

Madde 10- Barınma yardımına ilişkin esaslar:
Komite, ilgili üniversite ile işbirliği içinde, öğrencilerin barınma sorunlarının çözümü için çalışmalar yapar.Üniversitenin olanaklarını aşan durumlarda, kurum misafirhanelerini kullanma veya çağdaş yurtlardan yardım alma, öğrencileri bu yurtlara yönlendirme, MARAŞDER üyelerinin sunacakları olanaklardan yararlanma veya Yönetim Kurulu kararıyla geçici bir süre ev/yurt gibi barınma mekanları kiralama gibi çözüm yöntemleri geliştirilir. Yurt yaptırılmasını amaçlayan çalışmalar yapar.

ÇALIŞMA TAKVİMİ
Madde 11 -
Burs verilmesine ilişkin çalışma takvimi aşağıda belirtilmiştir:

a) Her öğrenim yılı başında, ilk iki hafta burs başvuru ve yenileme süresidir. Bir önceki yılın burslarının dağıtımından sonra, bir sonraki yıla kadar toplanan tüm başvurular, bu iki haftalık başvuru süresi bitiminde Komite tarafından değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme sonunda, yeni alınacak bursiyer sayısı göz önüne alınarak, Komite tarafından belirlenen puanın üstünde kalan öğrenciler görüşmeye çağrılır.

b) Komite tarafından, en az 3 kişilik komisyonlar kurularak, bir hafta içinde mülakatların bitirilmesi amaçlanır. Bunun için Komite, MARAŞDER üyelerinden katılım talep edilebilir.

c) Görüşmeler sonucunda önceki yıllardan burslu olup da bursu yenilenecek öğrenciler ile yeni bursiyerler belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

d) Burs ödemelerine en geç Kasım ayında başlanır. 

Sayfa Üretim süresi :0,0312

90 212 524 46 46 © 1999 marasder.org
Kahramanmaraş Derneği (Maraşder) http://www.marasder.org

Tam Ekran