Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

MARAŞDER GENEL BAŞKANLIĞIMARAŞDER GENEL BAŞKANLIĞI
Tel:0212 524 46 46Tel:0212 524 46 46
Faks:0212 621 99 44Faks:0212 621 99 44
infoinfo
@@
marasder.orgmarasder.org

Kahramanmaraş
Dernek Logosu Dernek Logosu


Sol Reklam Sol Reklam

İletişimİletişim Formu Formuinfo@marasder.org
Kaydol
E-Bülten E-Bülten

K.MaraşK.Maraş Canlı İzle Canlı İzle
UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın

DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

KAHRAMANMARAŞ VE İLÇELERİ EĞİTİM,
KÜLTÜR,YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ


 

DERNEĞİN ADI, KISALTILMIŞ ADI, AMBLEMİ VE MERKEZİ :

Madde 1- Derneğin Adı: KAHRAMANMARAŞ VE İLÇELERİ
EĞİTİM, KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
DERNEĞİ’dir
Derneğin kısaltılmış adı : MARAŞDER‘dir.
Derneğin amblemi: Derneğin amblemi yandaki şekilde belirtilen
amblemdir.
Derneğin Genel Merkezi: İstanbul’dur.
 

DERNEĞİN AMAÇLARI:

Madde 2- Derneğin amacı; Kahramanmaraş’lı hemşehriler ve tüm insanlar arasında herhangi bir fikri, siyasi, bölgesel ve etnik ayrım gözetmeksizin kültürel, sosyal ve eğitsel münasebetlerin oluşumunu geliştirmek, ayrım gözetmeksizin yardımlaşma ve dayanışma temin etmek, Kahramanmaraş ve kültürünü Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtmak, hemşehrilerimizin fikri, sosyal ve ekonomik gelişmesine yardım etmek, gençliğinde gencin, yaşlılığında ihtiyarın kısacası her zaman insanımızın yanında olmak ve ona tüm meseleleri ile sahip çıkmak, desteklemek ve yardımcı olmaktır. Özellikle de eğitim ve öğretim faaliyetlerine, her imkan ve yolu kullanarak katkı sağlamak ve bu konularda devletimizin yükünü azaltmak için her türlü faaliyette bulunmaktır.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Madde 3- Dernek yukarıda belirtilen (Madde-2) amaçların gerçekleşebilmesi için;

a) Toplantılar, paneller, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, gösteriler, yurt içi ve yurt dışı geziler, kermesler, sergiler düzenler.
b) Kahramanmaraş’la alakalı olarak yapılacak bilimsel, kültürel, sosyal ve bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik eder, destekler veya yaptırtabilir.Bu çalışmaları derği,bülten,kitap olarak basar. Bunun için her türlü ayni ve nakdi destek sağlar.
c) Kültürel, sanatsal ve sportif yarışmalar, balolar, ses ve sahne gösterileri düzenleyebilir, yazılı, sesli ve görsel yayında bulunabilir ve piyango tertipler.
d) İhtiyaç duyulan yerlerde kütüphane, lokal açabilir ve arşiv oluşturur.
e) Eğitim ve öğretime yönelik yatırım ve organizasyon yapar,
f) Her seviyedeki öğrencilere imkanı ölçüsünde burs verebilir, hertürlü ayni ve/veya nakdi yardımlarda bulunabilir.
g) Her seviyedeki öğrenciler için yurd ve pansiyon açar.
h) Üyelerinin ve hemşehrilerinin gelişimi için her türlü kurs düzenler.
i) Dernek amacını gerçekleştirmek için her türlü yarışma açabilir, plan ve proje yaptırabilir, elde edilen sonuçları uygular.
I) Taşınmaz edinebilir ve satabilir, üyeleri bünyesinde kooperatif kurar.
j) Özel günler, geceler, piknik ve ziyafet düzenler.
k) Kahramanmaraş ve kültürünün gelişmesi ve tanıtılmasını sağlayan ve yardımcı olan kişi ve kuruluşlara ödül, plaket ve hemşehrilik beratı verir.
l) Benzer konularda faaliyette bulunan dernek, vakıf ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur.
m) Dernek hedeflerini gerçekleştirmek için her türlü özel ve tüzel kişilerle de işbirliğinde bulunur.
n) Benzer derneklerle ve diğer tüzel kuruluşlarla bir araya gelerek birlik, fedarasyon ve/veya konfedarasyonlar oluşturabilir veya mevcut olanlara katılır.
o) Özel ve tüzel kişilerle bir araya gelerek Vakıf kurar.
p) Faaliyetlerini yürütmek için kişileri istihdam edebilir.
q) Gerekli hallerde danışman istihdam edebilir.

KURUCULAR:

Madde 4- Derneğin Kurucuları Şunlardır:
AD-SOYAD D.YERİ VE T. BABA-ANA
ADI
UYR. MESLEĞİ İKAMETGAH
İsmail Çetin K.Maraş-1954 Ali-Emine T.C. Tüccar N.Kemal Cad.No :
35 Yenikapı/İST.
İbrahim
Y.Zarifoğlu
İst.Fatih-1957 M.Necati-
F.Türkan
T.C. Yönetici Kartaltepe
Mh.Sayfiye Sk
No : 9/2 Bakırköy
/İST.
İbrahim
Demir
K.Maraş-1959 Mehmet-
Ayşe
T.C. Yönetici Merkez Mh.T.Reis
Sk. No: 10/8
Küçükyalı/İST.
Rafet
Bozdoğan
Türkoğlu-1960 Mustafa-
Fatma
T.C. Yönetici Atatürk
Mh.Mandra St.A
Blok D: 6
Ümraniye/İST.
Ş.Abdullah
Yinanç
Elbistan-1962 Ali-Yaşar T.C. Yönetici Başak Konut
D.101/18
Kağıthane/İST.
Şaban Kurt Elbistan-1971 Hallo-Ayşe T.C. Avukat Tic.Hane Sk.
Durmuş Hn.No:5
S.Ahmet/İST.
Mehmet
Uğur Dilipak
K.Maraş-1972 Mustafa-
Sahar
T.C. Mühendis Cihangir Mh.Cenk
Sk.Onur Koop.
20A-2 Avcılar/İST.
Remzi
Kocataş
Göksun-1956 Osman-
Menekşe
T.C. Bilg. Uzmanı Barbaros
Mh.Çiçekçi
Bostan Sk.
No:10/14
Üsküdar/İST.
İbrahim
Tanıdır
K.Maraş-1961 Hac-Mihri T.C. Muhasebeci İ.M.Ç. 2.Blok
2706
Unkapanı/İST.
İsmail Demir K.Maraş-1980 H.Mehmet-
Hüseyin
T.C. Öğrenci Şeyhli Mh.Hilal
Konut Blk. No:1-D
D:36 Pendik/İST.
           
ÜYE OLMA HAKKI:

Madde 5- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes, 2908 numaralı dernekler yasasının 4 ve 16. maddelerinde belirtilen durumlar veya sürekli hak yoksunluğu ve hak sınırlaması kapsamında kalmamak şartıyla derneğe üye olabilir.Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üyeliğe zorlanamaz.Kahramanmaraş ve kültürüne hizmet eden kişiler üyelerden birisinin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile fahri veya şeref üyesi olarak kabul edilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Madde 6 - Hiç kimse dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 7- Derneğe üye olma hakkını kayıp edenlerle, dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılanların genel
kurula itiraz hakkı vardır.

ÜYELERİN HAKLARI:

Madde 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Şahsi üyeler oylarını bizzat kullanır. Fahri ve şeref üyeleri istedikleri takdirde aidat verebilir, bunların oy hakları yoktur. Tüzel üyeler kendi yönetim kurullarının vereceği yetkili kişilerce oy kullanırlar.

DERNEK GENEL KURULU KURULUŞ ŞEKLİ:

Madde 9- Dernek tüzüğüne göre üye olan şahıslardan ve genel kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerden ve şubelerde kayıtlı olan,üyelik şartlarını yerine getirmiş %5 üyenin katılımıyla oluşur.

TOPLANMA ZAMANI:

Madde 10- Genel kurul, iki yılda bir KASIM ayında olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinde beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak üyeler arasında üç kişilik bir heyet genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULU:

Madde 11- Yönetim kurulunun, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılmazsa , ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan vererek üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara
göre yeniden çağrılır ve ikinci fıkra esaslara göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

TOPLANTI YERİ:

Madde 12-Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun gördüğü başka bir yerde yapılabilir.

TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 13- Genel kurulun, dernek tüzüğüne göre genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantı yeter sayısı alınmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olmaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Madde 14- Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 13. Maddesinde belirtilen yeter sayı sağlanamamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir sekreter ve bir
üyeden oluşan genel kurul divan heyeti seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul divan heyeti başkanına aittir. Genel kurul divan heyeti, genel kurul toplantı tutanağını düzenler ve birlikte imzalarlar, toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Madde 15- Genel kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Yönetim ve denetim kurulu ile üyelerin toplantı açılışında görüşülmesini aleni olarak istediği konularda toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin kabul etmesi halinde görüşülebilir.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 16- Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulda görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Yönetim ile denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi,
4. Yönetim kurulunca hazırlanan yeni faaliyet raporlarının ve bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6. Derneğin benzer derneklerle bir araya gelerek birlik, fedarasyon ve/veya konfedarasyonlar
oluşturmasına veya katılmasına, vakıf kurulmasına karar verebilir veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verebilir,
7. Benzer amaçlara hizmet eden diğer kuruluşlara yardım yapılmasına karar vermek,
8. Derneğin mal varlığı üzerinde ilgili mevzuata uygun olmak üzere tasarrufta bulunmak
9. Derneğin fesh edilmesi,
10. Mevzuatta ve dernek tüzüğüne genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
11.Şube açmak.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Madde 17- Yönetim kurulu seçimleri gizli oy açık tasnif şeklinde yapılır.Denetim kurulu ve diğer organ ve
konuların oylaması genel kurul başkanlık divanı tarafından belirlenir.

SEÇİMLER:

Madde 18- Genel merkezde;

a) Yönetim Kurulu 9 Asil ve 9 Yedek Üye,
b) Denetleme kurulu 3 Asil ve 3 Yedek Üye.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 19 - Yönetim kurulu Genel kurulca dernek tüzüğünün 17. maddesinde belirtilen şekilde seçilir. Asıl üyelerden boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2. Dernek kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere dernek tüzüğüne uygun faaliyetleri
gerçekleştirmek ve bunun için gerekli heyet ve organları oluşturmak,
3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
4. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır. Yönetim kurulu görev bölümü yaparak başkan ve yardımcısını, sekreterini ve danışmanını seçilenler arasından belirler.
5. Dernek yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek merkezinde veya uygun görülen başka bir yerde önceden kararlaştırılana kadar belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Karar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.
6. Mazeretsiz olarak üst üste 3 yada yılda toplam 5 yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye yönetim kurulundan çekilmiş sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:

Madde 20- Yönetim kurulunun üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genele kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişi bir ay
içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

DENETLEME KURULU:

Madde 21- Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

BAŞKA ORGANLAR:

Madde 22- Dernek’te genel kurulca veya yönetim kurulunca kararlaştırılmak sureti ile başka heyet, komisyon veya organlar kurulabilir. Ancak bunlara genel kurul ve denetleme kurulu görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Madde 23- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu tarafından ,yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en yüksek
mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

GİRİŞ-YILLIK AİDAT MİKTARI:

Madde 24- Dernek üyelerini ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 240.00 TL. dir. Yıllık aidat miktarı dernek
genel kurul kararı ile artırılabilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 25- Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

1. Üye aidatları,
2. Dernekçe yayınlanan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor
yarışması, konferans, gezi, kermes, sergi gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
3. Özel ve tüzel kişilerin yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak derneğe
yapacakları menkul, gayrimenkul ve diğer bağışlar ve yardımlar,
4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5. Dernek, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden ve diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için İçişleri Bakanlığı‘ndan izin almak zorundadır.

DEFTER VE KAYITLAR:


Madde 26- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

1- Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri ve derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
2- Karar defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numarası ile bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3- Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
4- Envanter defteri: Derneğe ait envanterler bu deftere işlenir.Bu defterin noterden tasdik edilmesi zorunludur.
5- Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgeleri işlenir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL:

Madde 27- Derneğe yapılacak aidat ödemeleri ile nakdi yardımlar makbuz karşılığı toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreyi ilişkin hükümler saklı olmak üzere beş yıldır.Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini
sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgesini mahalli en büyük amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul eder.Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla tescil ettirir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunların karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Madde 28- Derneğin iç denetimi dernek kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde, {dernek tüzüğüne göre} hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte , yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksiği tamamlamak , üyelerle , dernek organları ve görevlerine tüm dernek faaliyetleriyle, işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacı ile tek veya
ayrı ayrı birim metinler hazırlayıp genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konacak yönetmelikler çıkabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 29- Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelerine belirtmek şartı ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmeye başlaması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

Madde 30- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır.İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyelere tüzüğün 11. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa
olsun fesih konusu görüşülebilir.Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin varlığı derneğin amaçlarına uygun amacı olan başka kuruluş veya kuruluşlara Genel kurulca verilecek kararla devredilir. Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

{MEDENİ KANUN} HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI:

Madde 31- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda: Dernekler kanununda hükmü bulunmayan durumlarda {Medeni Kanun} hükümleri uygulanır.

ŞUBELER :

Madde 32- Şubeler genel merkez genel kurulunun yetki vermesi suretiyle kurulur.Bir yerde şube kurulabilmesi için en az 3 üyenin karşılıklı sorumluluk kabul ettiklerini imzaları ile belirtilen bir taahhütname ile istekte bulunmaları şarttır.Kuruluş devresinde en az 25 üye kayıt eden şubeler genel merkez temsilciliği haline getirilir.Kuruluş yetkisi verilen kişilerin bulundukları yerleşim birimlerinde en az 6 ay ikamet etmiş olmaları gerekir.

ŞUBELERİN AMAÇLARI:

Madde 33- Derneğin amacı; Kahramanmaraş’lı hemşehriler ve tüm insanlar arasında herhangi bir fikri, siyasi, bölgesel ve etnik ayrım gözetmeksizin kültürel, sosyal ve eğitsel münasebetlerin oluşumunu geliştirmek, ayrım gözetmeksizin yardımlaşma ve dayanışma temin etmek, Kahramanmaraş ve kültürünü Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtmak, hemşehrilerimizin fikri, sosyal ve ekonomik gelişmesine yardım etmek, gençliğinde gencin, yaşlılığında ihtiyarın kısacası her zaman insanımızın yanında olmak ve ona tüm
meseleleri ile sahip çıkmak, desteklemek ve yardımcı olmaktır. Özellikle de eğitim ve öğretim faaliyetlerine, her imkan ve yolu kullanarak katkı sağlamak ve bu konularda devletimizin yükünü azaltmak için her türlü faaliyette bulunmaktır.

ŞUBELERİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Madde 34- Dernek yukarıda belirtilen (Madde-33) amaçların gerçekleşebilmesi için;

a) Toplantılar, paneller, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, gösteriler, yurt içi ve yurt dışı geziler, kermesler, sergiler düzenler.
b) Kahramanmaraş’la alakalı olarak yapılacak bilimsel, kültürel, sosyal ve bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik eder, destekler veya yaptırtabilir.Bu çalışmaları derği,bülten,kitap olarak basar. Bunun için her türlü ayni ve nakdi destek sağlar.
c) Kültürel, sanatsal ve sportif yarışmalar, balolar, ses ve sahne gösterileri düzenleyebilir, yazılı, sesli ve görsel yayında bulunabilir ve piyango tertipler.
d) İhtiyaç duyulan yerlerde kütüphane, lokal açabilir ve arşiv oluşturur.
e) Eğitim ve öğretime yönelik yatırım ve organizasyon yapar,
f) Her seviyedeki öğrencilere imkanı ölçüsünde burs verebilir, hertürlü ayni ve/veya nakdi yardımlarda bulunabilir.
g) Her seviyedeki öğrenciler için yurd ve pansiyon açar.
h) Üyelerinin ve hemşehrilerinin gelişimi için her türlü kurs düzenler.
i) Dernek amacını gerçekleştirmek için her türlü yarışma açabilir, plan ve proje yaptırabilir, elde edilen sonuçları uygular.
I) Taşınmaz edinebilir ve satabilir, üyeleri bünyesinde kooperatif kurar.
j) Özel günler, geceler, piknik ve ziyafet düzenler.
k) Kahramanmaraş ve kültürünün gelişmesi ve tanıtılmasını sağlayan ve yardımcı olan kişi ve kuruluşlara ödül, plaket ve hemşehrilik beratı verir.
l) Benzer konularda faaliyette bulunan dernek, vakıf ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur.
m) Dernek hedeflerini gerçekleştirmek için her türlü özel ve tüzel kişilerle de işbirliğinde bulunur.
n) Benzer derneklerle ve diğer tüzel kuruluşlarla bir araya gelerek birlik, fedarasyon ve/veya konfedarasyonlar oluşturabilir veya mevcut olanlara katılır.
o) Özel ve tüzel kişilerle bir araya gelerek Vakıf kurar.
p) Faaliyetlerini yürütmek için kişileri istihdam edebilir.
q) Gerekli hallerde danışman istihdam edebilir.

ŞUBELERDE KURUCULAR:

Madde 35- Şubenin Kurucuları:

ŞUBELERDE ÜYE OLMA HAKKI:

Madde 36- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes, 2908 numaralı dernekler yasasının 4 ve 16. maddelerinde belirtilen durumlar veya sürekli hak yoksunluğu ve hak sınırlaması kapsamında kalmamak şartıyla derneğe üye olabilir.Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üyeliğe zorlanamaz.Kahramanmaraş ve kültürüne hizmet eden kişiler üyelerden birisinin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile fahri veya şeref üyesi olarak kabul edilebilir.İlgili kanunlara göre kurulan ve derneğin amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunan kurum, kuruluş, şirket veya diğer dernek ve vakıflarda derneğe üye olabilir veya fahri-şeref üyesi yapılabilir

ŞUBELERDE ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Madde 37- Hiç kimse dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

ŞUBELERDE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 38- Derneğe üye olma hakkını kayıp edenlerle, dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır.

ŞUBELERDE ÜYELERİN HAKLARI:

Madde 39- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Şahsi üyeler oylarını bizzat kullanır. Fahri ve şeref üyeleri istedikleri takdirde aidat verebilir, bunların oy hakları yoktur.
Tüzel üyeler kendi yönetim kurullarının vereceği yetkili kişilerce oy kullanırlar.

ŞUBELERDE GENEL KURUL,KURULUŞ ŞEKLİ:

Madde 40- Dernek tüzüğüne göre üye olan şahıslardan ve genel kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerden oluşur.

ŞUBELERDE GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI:

Madde 41- Genel kurul, iki yılda bir EKİM ayında olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinde beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak üyeler arasında üç kişilik bir heyet genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ŞUBELERDE ÇAĞRI USULU:

Madde 42- Yönetim kurulunun, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılmazsa , ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki
amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan vererek üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara
göre yeniden çağrılır ve ikinci fıkra esaslara göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

ŞUBELERDE GENEL KURUL YERİ:

Madde 43- Genel kurul toplantıları şubenin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun gördüğü başka
bir yerde yapılabilir.

ŞUBELERDE GENEL KURUL YETER SAYISI:

Madde 44- Genel kurulun, dernek tüzüğüne göre genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantı yeter sayısı alınmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olmaz.

ŞUBELER GENEL KURUL YAPILIŞ USULÜ:

Madde 45- Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 44. Maddesinde belirtilen yeter sayı sağlanamamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu
üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir sekreter ve bir üyeden oluşan genel kurul divan heyeti seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul divan heyeti başkanına aittir. Genel kurul divan heyeti, genel kurul toplantı tutanağını düzenler ve birlikte imzalarlar, toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir

ŞUBELER GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Madde 46- Genel kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Yönetim ve denetim kurulu ile üyelerin toplantı açılışında görüşülmesini aleni olarak istediği konularda toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin kabul etmesi halinde görüşülebilir.

ŞUBELER GENEL KURULUNUN YETKİLERİ :

Madde 47-Şube genel kurulu tüzüğün 42.Maddesinde gösterildiği gibi işlem yaparak toplantısına devam eder.Denetleme kurulunun verdiği raporu da dikkate alarak şube yönetim kurulunu ibra eder.Şube yönetim ve denetim kurullarını (seçimler bölümünde) gösterildiği şekilde seçer.Genel merkez Genel kuruluna katılacak delegeleri seçer veya bu hususta yönetim kuruluna yetki verir.

ŞUBELER GENEL KURULLARINDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Madde 48- Yönetim kurulu seçimleri gizli oy açık tasnif şeklinde yapılır.Denetim kurulu ve diğer organ ve konuların oylaması genel kurul başkanlık divanı tarafından belirlenir.

ŞUBELERDE SEÇİM:

Madde 49-

a) Yönetim Kurulu 7 Asil ve 7 Yedek Üye,
b) Denetleme Kurulu 3 Asil ve 3 Yedek Üye

ŞUBELERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 50- Yönetim kurulu Genel kurulca dernek tüzüğünün 48. maddesinde belirtilen şekilde seçilir. Asıl üyelerden boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2. Dernek kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere dernek tüzüğüne uygun faaliyetleri
gerçekleştirmek ve bunun için gerekli heyet ve organları oluşturmak,
3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
4. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır. Yönetim kurulu görev bölümü yaparak başkan ve yardımcısını, sekreterini ve danışmanını seçilenler arasından belirler.
5. Dernek yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek merkezinde veya uygun görülen başka bir yerde önceden kararlaştırılana kadar belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Karar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

ŞUBELERDE YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:

Madde 51- Yönetim kurulunun üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genele kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişi bir ay
içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

ŞUBELERDE DENETLEME KURULU :

Madde 52-Şube denetleme kurulunun vazife ve yetkileri Genel Merkez denetleme kuruluna paraleldir.Ancak şube denetleme kurulları her üç ayda bir yapacakları denetlemelerin sonuçlarını genel merkeze bildirmek zorundadırlar. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde genel merkez denetleme kurulu şubeleri denetleme hakkına ve şube genel kurulunu,gerekli gördükleri takdirde, olağanüstü toplantıya ağırma hakkına sahiptir.Yönetim kurulunun ayrıca görevlendireceği üyeler de her zaman şubeleri
denetlerler.

ŞUBELERDE BAŞKA ORGANLAR:

Madde 53- Dernek’te genel kurulca veya yönetim kurulunca kararlaştırılmak sureti ile başka heyet, komisyon veya organlar kurulabilir. Ancak bunlara genel kurul ve denetleme kurulu görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

ŞUBELERDE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Madde 54- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu tarafından ,yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en yüksek mülki amirliğine yazı ile bildirilir.Aynı zamanda dernek genel merkezine de bu belgelerden birer nüshasını
onaylı bir şekilde gönderilir.

ŞUBELERDE GİRİŞ-YILLIK AİDAT MİKTARI:

Madde 55- Dernek üyelerini ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 240.00 TL. dir. Yıllık aidat miktarı dernek
genel kurul kararı ile artırılabilir.

ŞUBELERİN GELİRLERİ:

Madde 56- Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

1. Üye aidatları,
2. Dernekçe yayınlanan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, gezi, kermes, sergi gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
3. Özel ve tüzel kişilerin yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak derneğe yapacakları menkul, gayrimenkul ve diğer bağışlar ve yardımlar,
4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

ŞUBELERDE DEFTER VE KAYITLAR:

Madde 57- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

1- Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri ve derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
2- Karar defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numarası ile bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3- Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
4- Envanter defteri: Derneğe ait envanterler bu deftere işlenir.Bu defterin noterden tasdik edilmesi zorunludur.
5- Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgeleri işlenir.

ŞUBELERDE GELİR VE GİDERLERDE USUL:

Madde 58- Derneğe yapılacak aidat ödemeleri ile nakdi yardımlar makbuz karşılığı toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreyi ilişkin hükümler saklı olmak üzere beş yıldır.Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgesini mahalli en büyük amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul eder.Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla tescil ettirir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunların karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

ŞUBELERDE İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Madde 59- Derneğin iç denetimi dernek kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde, {dernek tüzüğüne göre} hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte , yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksiği tamamlamak , üyelerle , dernek organları ve görevlerine tüm dernek faaliyetleriyle, işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacı ile tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlayıp genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konacak yönetmelikler çıkabilir.Bu yönetmeliklerde Genel Merkez Denetleme kurulunun onayı alınması zorunludur.

ŞUBELERDE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 60- Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelerine belirtmek şartı ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmeye başlaması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

ŞUBELERDE FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

Madde 63- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır.İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 42. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte şubelerin demirbaş edindiği mallar genel merkeze devredilir. Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

ŞUBELERDE {MEDENİ KANUN} HÜKÜMLERİNİN UYGULAMASI:

Madde 64- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda: Dernekler kanununda hükmü bulunmayan
durumlarda {Medeni Kanun} hükümleri uygulanır.


 
Sayfa Üretim süresi :0,0291

90 212 524 46 46 © 1999 marasder.org
Kahramanmaraş Derneği (Maraşder) http://www.marasder.org

Tam Ekran